Портфолио преподавателя Восточно-Казахстанского Государственного Университета имени Сарсена АманжоловаАлимхан Айгуль Асетовна
 День рождения: 26.01.1974
 Email: aigul_aset@mail.ru


Раздел 1. Личное портфолио

Степени и звания
Кандидат наук
Доцент
Образование
  • В 1996 получил(а) высшее образование в "ВКГУ", по специальности "Казахский язык и литертаура".
Должности
  1. Доцент кафедры "Кафедра казахской, русской филологии и журналистики", на факультете "Факультет истории, филологии и международных отношений"
Профессиональный опыт
  • Общий стаж: 25 лет
  • Стаж работы в ВКГУ: 20 лет
Читаемые курсы
  1. История казахского литературного языка, современный казахский язык
Языки, на которых преподает
  1. Русский
  2. Казахский
Научные интересы
Лингвистика, ономастика, топонимика
Исследовательское пространство
Ономастика, топонимика, антропонимика


Раздел 2. Награды и поощрения

Вид награды Год получения Кем выдано Краткое описание
1 Грамота 05/2015 Стратегиялық даму және ғылыми жұмыс жөніндегі проректор Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдеріне арналған оқу-әдістемелік семинарға қатысқаны үшін
2 Грамота 01.04.2015 Ректор ВКГУ им. С.Аманжолова Жас мұғалімдердің біліктілікті арттыру курсында педагог-шебер ретінде қатысқаны үшін
3 Грамота 24.11.2014-29.11.2014 Ұлыбритания, NILE университеті Халықаралық біліктілікті арттыру курсы "Өрлеу" институты базасында берілген сертификат
4 Грамота 4.12.2014 "Өрлеу" орталығы Импакт-факторлы журналдарды табу бойынша семинарға қатысқаны үшін сертификат
5 Грамота 04.2016 Ректор ВКГУ "Ғылым граниті -2016" жобасына студенттер дайындағаны үшін
6 Грамота 05.2016 Ректор ВКГУ Ғылыми семинарға студенттер дайындағаны үшін
7 Грамота 05.2016 Ректор ВКГУ "Жас талап 2016" байқауына студенттер дайындағаны үшін
8 Грамота 11.03.2016 Облыстық тілдерді дамыту бөлімінің басшысы Семинарда баяндама жасағаны үшін
9 2017 Астана, НМЦ "ziat" Диплом, Астана, НМЦ "ziat"
10 2017 ВКГУ Сертификат
11 Благодарственное письмо 2016 Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқарма басшысы
12 2016 Ректор ВКГУ им.С.Аманжолова Сертификат
13 2017 Ректор ВКГУ им.С.Аманжолова сертификат
14 Благодарственное письмо 12. 2017 ШҚ Тілдерді дамыту орталығы Мемлекеттік тілді дамытуға қосқан үлесі үшін
15 Благодарственное письмо 8-9 ақпан 2018 әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Ғаламдық журналистика және жаңа медианың жаңа мүмкіндіктері"біліктілікті арттыру курсын ұйымдастырғаны үшін
16 Благодарственное письмо 13-сәуір 2018 КазГЮИУ ректоры Құрманбаева Ш. Баяндама жасағаны үшін
17 Благодарственное письмо 2018 С,Аманжолов атындағы ШҚМУ ректоры Баяндама жасағаны үшін
18 28 қараша 2018 "ZIAT" ғылыми-әдістемелік орталығы Студенті жоғары жетістікке жеткені үшін
19 Благодарственное письмо 2018 С.Аманжолов атындағы ШҚМУ Семинар жұмысын ұйымдастырып, баяндама жасағаны үшін


Раздел 5. Научно-исследовательская работа

--Нет информации--


Раздел 6. Научные достижения

 Издание монографии
Наименование Характер работы Язык работы Дата публикации Место публикации Объем (п.л.)
1 Тәуелсіздік кезеңіндегі филологиялық зерттеулер Ұжымдық монография Казахский 2017 ШҚМУ 1.13
 Публикации
Вид публикции Название статьи Место издания Дата издания Название журнала Объем (п.л.)
1 В научных изданиях РК Танымдық тіл білімінің зерттелуі Өскемен 13-14/11/2014 2
2 В научных изданиях РК Әдеби ономастика: өзектілігі мен маңызы әл-Фараби атындағы Қазұу 11/2014 375
3 В научных изданиях других стран Өскемен қаласындағы дүкен атауларының тілдік сипаты Астана 12/2014 Ұстаз келбеті 2
4 В научных изданиях других стран Б.Майлин шығармаларындағы антропонимдер қолданысы Алматы 11/2014 Тілтаным 3
5 В научных изданиях РК БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫН САУАТТЫ ЖАЗУҒА ҮЙРЕТУДІҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ Өскемен 08/2015 3
6 В тематических журналах за рубежом Linguocultural Description and Fofmation of Archaic Words (мақала) Indian Journal of Science and Technology. Vol 9(14), DOI: 10. 17485/ijst/2016/v9i14/91080, April 2016 April 2016 Indian Journal of Science and Technology. Vol 9(14), DOI: 10. 17485/ijst/2016/ 0.4
7 В научных изданиях других стран Қазақ мақал-мәтелдеріндегі "су" концептісі ВКГУ №32016 Шығыстың Аймақтық Хабаршысы 0.3
8 В научных изданиях РК Қазақ мақал-мәтелдергіндегі "тіл" концептісі КАСУ 03.2016 0.3
9 В научных изданиях других стран Білім берудің жаңа мазмұны жайлы ой-толғаныс Астана, НИШ март,2017 Әлем өзгеруімен біз де өзгереміз 0.3
10 В научных изданиях РК Шығыс Қазақстан топонимиясындағы орыс қабаты (мақала) С.Аманжолов атындағы ШМУ 2017 0.25
11 Публикации в БД РИНЦ, или в журналах, рекомендованных ККСОН Әдеби ономастиканың маңызы мен қызметі Павлодар 2017 Вестник ПГУ им. С.Торайгырова 0.3
12 В научных изданиях РК Ежелгі үнді тіл білімі туралы Усть-Каменогорск 2017 0.19
13 В научных изданиях РК Ономасиология ғылымындағы ономастикалық кеңістік мәселелерінің зерттелуі Усть-Каменогорск 2017 0.19
14 В научных изданиях РК Түркі халықтарының латын әліпбиіне көшу тәжірибесі Усть-Каменогорск 2017 0.25
15 В научных изданиях РК Оралхан Бөкей шығармаларындағы «өмір» концептісі усть-Каменогорск 2017 0.25
16 В научных изданиях РК Шығыс Қазақстан өңіріндегі мерзімді баспасөз атауларының лексикалық ерекшеліктері Усть-Каменогорск 2017 0.31
17 В научных изданиях РК Мұхтар Әуезов шығармалары атауларының лексикалық сипаты Усть-Каменогорск 2017 0.31
18 В научных изданиях РК «Алтай» поэтонимінің концептілік сипаты Усть-Каменогорск 2017 0.4
19 В научных изданиях других стран Латын әліпбиіне көшудің маңызы мен қиындықтары Усть-Каменогорск 2017 Шығыстың Аймақтық Хабаршысы 0.63
20 В научных изданиях РК Әдеби антропонимдердің қолданыстық сипаты Алматы 2018 0.3
21 В научных изданиях РК Латын әліпбиіне көшудің өзекті мәселелері Усть-Каменогорск 2018 0.25
22 В научных изданиях РК Қалихан Ысқақ шығармаларындағы «өмір» концептісі Усть-Каменогорск 2018 0.25
23 В научных изданиях РК Жастар тілінің мәдениеті Усть-Каменогорск 2018 0.25
24 В научных изданиях РК Қазақ тіліндегі жалқы есім жасайтын жұрнақтар Өскемен: С.Аманжолов атындағы ШҚМУ «Берел» баспасы 2019 0.25
25 В научных изданиях РК Ғабит Мүсіреповтің «Ұлпан» романындағы «ару» концептісі Семей 2019 0.3
26 В научных изданиях РК Қазақ топонимдеріндегі «ұлттық код» мәселесі Семей 2019 0.3
27 В научных изданиях РК Жалқы есімдердің латын графикасына негізделген қазақ әліпбиімен жазылу емлесі туралы Өскемен: С.Аманжолов атындағы ШҚМУ «Берел» баспасы 2019 0.3
28 В научных изданиях РК Орыс графикасына негізделген қазақ жазуы Өскемен: С.Аманжолов атындағы ШҚМУ «Берел» баспасы 2019 0.3
29 В научных изданиях РК Когнитивтік лингвистикадағы «концепт» мәселесі Өскемен: С.Аманжолов атындағы ШҚМУ «Берел» баспасы 2019 0.3
30 В научных изданиях РК Латын графикасының тарихы Алматы: Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ 2019 0.3
 Участие в работе G-Global
Тема доклада Дата размещения Количество комментариев Название сессии G-Global
1 Шығыс Қазақстанның ономастикалық кеңістігі: теориялық-практикалық мәселелер 21.11.2018 3 Қазақстан Республикасындағы тіл саясаты және Шығыс Қазақстандағы ономастикалық кеңістік
 Участие с докладами и сообщениями в конференциях, симпозиумах, семинарах
Цель участия Место проведения Уровень мероприятия Номер сертификата
1 «Латын графикасына негізделген қазақ әліпби жобаларын тілтанымдық талдау» атты ғылыми-әдістемелік семинарды ұйымдастыру Өскемен РК 1
2 «Қазақ тілінде білім беру мен оқытудың инновациялық үдерістері: мәселелер, заңдылықтар, болашағы» атты аймақтық ғылыми-практикалық конференцияда баяндама Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ РК 1
3 «Латын графикасы – ұлттық жаңғырудың жарқын болашағы» атты облыстық ғылыми-әдістемелік семинарды ұйымдастыру С.Аманжолов атындағы ШҚМУ РК 1
4 «Аманжолов оқулары-2017» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы аясында Әл-Фараби ат. ҚазҰУ жалпы тіл білімі және еуропа тілдері кафедрасының меңгерушісі, ф.ғ.д., профессор Мадиева Гүлмира Баянжановна, Тараз инновациялық-гуманитарлық университетінің профессоры, ф.ғ.д. Молгаждаров Қасиет Какенұлының қатысуымен «С.Аманжолов және қазақ жазуының тарихы» атты республикалық дөңгелек үстелді ұйымда С.Аманжолов атындағы ШҚМУ РК 1
5 Шығыс Қазақстан гуманитарлық колледжінде өткен латын графикасына байланысты дөңгелек үстелде баяндама Шығыс Қазақстан гуманитарлық колледжі РК 1
6 А.С.Пушкин атындағы облыстық кітапхана ұжымының ұйымдастыруымен өткізілетін ҚР БжҒМ А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының директорының орынбасары, ф.ғ.к. А.М.Фазылжанованың латын графикасына байланысты онлайн сабақтарына қатысу А.С.Пушкин атындағы облыстық кітапхана РК 1
7 "Латын әліпбиіне көшу - рухани жаңғыру кепілі" атты семинар С.Аманжолов атындағы ШҚМУ Региональный 1
8 «Латын әліпбиіне көшудің маңызы мен мәселелері» атты облыстық семинар С.Аманжолов атындағы ШҚМУ РК 1
9 «Ахмет Байтұрсынұлы және қазақ жазуының тарихы» атты облыстық ғылыми-тәжірибелік конференцияда баяндама С.Аманжолов атындағы ШҚМУ, Шығыс Қазақстан облыстық Тілдерді дамыту басқармасы РК 1
10 Елбасы Н.Назарбаевтың «Рухани жаңғыру: болашаққа бағдар» мақаласы аясында Гуманитарлық колледждің оқытушылары мен студенттерімен «Рухани жаңғыру – ұлттық жаңғыру» атты дөңгелек үстел ұйымдастыру Шығыс Қазақстан гуманитарлық колледжі РК 1
11 «Латын әліпбиіне көшудің ғылыми-практикалық мәселелері» атты мектеп мұғалімдеріне арналған облыстық семинарды ұйымдастыру С.Аманжолов атындағы ШҚМУ РК 1
12 «Латын әдіпбиіне көшу – заман талабы» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік семинарда баяндама Семей қаласы ҚазГИЗУ РК 1
13 Академик Зәки Ахметовтің туғанына 90 жыл толуына арналған «Рухани жаңғыру: ғылыми мұра және ұлттық құндылықтар» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы аясында ұйымдастырылған «Латын әліпбиі – мәңгілік елдің рухани жаңғыруы» атты дөңгелек үстелді ұйымдастыру С.Аманжолов атындағы ШҚМУ РК 1
14 «Жаңа әліпбиге көшудің ғылыми-ұйымдастырушылық мәселелері» атты облыстық семинар-кеңесте баяндама Риддер қаласы РК 1
15 «Латын әліпбиіне көшу – заман талабы» облыстық семинар-тренингте баяндама Шығыс Қазақстан гуманитарлық колледжі РК 1
16 «Латын әліпбиіне көшу – заман талабы» облыстық семинар-тренинг М.Әуезов атындағы педагогикалық колледж Семей қаласы РК 1
17 Конференцияда баяндама жасау "Өрлеу" БАҰО, С.Аманжолов атындағы ШҚМУ РК 000987
18 Облыстық семинарды ұйымдастыру, баяндама жасау С.Аманжолов атындағы ШҚМУ РК Сертификат
19 баяндама жасау ШҚ халықтарының тілдері мен мәдениетін түлету мектебі РК сертификат
20 баяндама жасау ШҚО ББ "Шығыс" өңірлік орталығы РК сертификат
21 баяндама жасау Өскемен қаласы әкімдігінің №22 орта мектебі РК сертификат
22 семинарды ұйымдастыру, баяндама жасау С.Аманжолов атындағы ШҚМУ РК сертификат
23 Семинарды ұйымдастыру, баяндама жасау С.Аманжолов атындағы ШҚМУ РК сертификат
24 баяндама жасау С.Аманжолов атындағы ШҚМУ РК сертификат
25 «С.Аманжолов және қазақ жазуының бүгіні мен болашағы» атты республиканың танымал тілші ғалымдарымен веб-семинар (Ш.Шаяхметов атындағы «Тіл-Қазына» ұлттық ғылыми- практикалық орталығы мамандарымен кездесу) ұйымдастыру, жүргізу С.Аманжолов атындағы ШҚМУ РК сертификат
26 Баяндама жасау, ұйымдастыру Балалар мен жасөспірімдер кітапханасы РК сертификат