Портфолио преподавателя Восточно-Казахстанского Государственного Университета имени Сарсена АманжоловаБерикболова Асель Жумагалиевна
 День рождения: 27.02.1982
 Email: assel_82@inbox.ru


Раздел 1. Личное портфолио

Степени и звания
Кандидат наук

Старший преподаватель
Образование
  • В 2003 получил(а) высшее образование в "ВКГУ им.С.Аманжолова", по специальности ""Казахский язык и литература"".
  • В 2005 получил(а) высшее образование в "Магистратура, ВКГУ им.С.Аманжолова", по специальности ""Языкознание"".
  • В 2008 получил(а) высшее образование в "Аспирантура ВКГУ им.С.Аманжолова", по специальности ""Тюркские языки"".
Должности
  1. Старший преподаватель кафедры "Кафедра казахской, русской филологии и журналистики", на факультете "Факультет истории, филологии и международных отношений"
Профессиональный опыт
  • Общий стаж: 14 лет
  • Стаж работы в ВКГУ: 14 лет
Читаемые курсы
  1. Журналистикаға кіріспе, Телерадиожурналистика, Қазіргі газет жанрлары, БАҚ заңдылықтары және этика, Интернет журналистика және жаңа медиа, Имидждік бағдарламалар және медиарелейшнз, Жарнамадағы компью
  2. Қоғаммен байланыстағы заманауи технологиялар, БАҚ-тағы жарнама, Журналистиканың құқықтық негіздері
Языки, на которых преподает
  1. Казахский
Основное научное направление
10.02.02-қазақ тілі, суперсегментті фонетика, интонация
Научные интересы
Журналистиканы оқытудың әдістемесі және өзекті мәселелері
Исследовательское пространство
Журналистика
Диссертация на соискание степени кандидата наук
Қазақ тілі функционалды стиль мәтіндеріндегі просодикалық тәсілдердің көрінісі (эксперименттік-фонетикалық зерттеу), 15.10. 2010, А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының жанындағы 10.02.06 – түркі тілдері және 10.02.02 – қазақ тілі мамандықтары бойынша филология ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін алу үшін диссертация қорғайтын Д 53.38.01 диссертациялық кеңесінің мәжілісінде қорғалды (050010 Алматы қаласы, Құрманғазы көшесі, 29).
Научные труды
Автор более 30 научно методических трудов, из них :
Монографий: 0
Публикаций в журналах, рекомендованных ККСОН: 0
Публикаций в журналах с ненулевым импакт-фактором, из баз данных "Web Of Science" и "SCOPUS": 0


Раздел 2. Награды и поощрения

Вид награды Год получения Кем выдано Краткое описание
1 Грамота 2014 қазан О. Бөкей атындағы облыстық кітапхана шығармашылық байланыс үшін
2 Грамота 2014 қазан Облыстық өнер мұражайы шығармашылық байланыс үшін
3 Грамота 2016 ақпан Трих, филология және халықаралық қатынастар факультеті деканы Адал қызметі мен елеулі жетістіктері үшін алғыс хат
4 Грамота 2016 наурыз Тарих, филология және халықаралық қатынастар факультеті деканы Ең дарынды болашақ журналист пән олимпиадасында әділ қазылық еткені үшін
5 Благодарственное письмо 2016 желтоқсан Декан факультета Истории, филологии и МО "Жас журналист" үйірмесінің 10 жылдық мерейтойына орай
6 Грамота 2016 желтоқсан ректор Үздік оқу сабағы
7 Грамота 2016 қараша декан факультета "Болашақ журналист" пән олимпиадасын ұйымдастырғаны үшін


Раздел 5. Научно-исследовательская работа

--Нет информации--


Раздел 6. Научные достижения

 Издание монографии
Наименование Характер работы Язык работы Дата публикации Место публикации Объем (п.л.)
1 Дидахмет Әшімханұлының журналистік қызметі және публицистикасы Монаграфия Казахский 2016 Алматы 9
2 Журналист-студенттердің шығармашылық ізденістерін дамытудағы «Жас журналист» үйірмесінің маңызы Методическое пособие Казахский 2016 Өскемен, Берел 4
3 5В050400 - Журналистика мамандығы үшін оқу, үздіксіз, өндірістік, диплом алды кӘСІПТІК ІС-ТӘЖІРИБЕ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛЫҚ нұсқаулық Казахский 2016 Өскемен, Берел 2
 Публикации
Вид публикции Название статьи Место издания Дата издания Название журнала Объем (п.л.)
1 В научных изданиях других стран Қазақ тілін үйретудегі ақпараттық-коммуникативтік технологияның мүмкіндіктері Өскемен 2014 Ғылыми-әдістемелік журнал педагогика жаршысы 0.25
2 В научных изданиях РК «Жас журналист» үйірмесі жұмысын жетілдірудегі жаңа медиа технологияның мүмкіндіктері Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова 2014 0.18
3 В научных изданиях других стран Д.Әшімханұлының «Қазақ әдебиеті» газетіндегі публицистикасы Өскемен 2016 Региональный вестник Востока 36
4 В научных изданиях РК «Жас жігер» ақпараттық-танымдық басылымын шығарудың мәні мен маңызы. Қостанай 2016 қараша-желтоқсан 25
5 В научных изданиях РК «Болашақтың энергиясы» мәселесін көтерудегі медиабілімнің мәні мен маңызы Алматы 2015 қазан 36
6 В научных изданиях РК «Журналист мамандарды даярлауда «Жас жігер» ақпараттық-танымдық басылымын шығарудың мәні мен маңызы» Алматы 2016 31
7 В научных изданиях РК Зейнеп Мүсілімқызы Базарбаева және қазақ тілі интонологиясы Алматы 2016 31
 Участие с докладами и сообщениями в конференциях, симпозиумах, семинарах
Цель участия Место проведения Уровень мероприятия Номер сертификата
1 "Энерготиімділік тақырыбында мультимедиялық өнім жасау жолдарын" меңгеру Усть-Каменогорск РК не предумострен
2 Қазіргі журналистика: "Онлайн және офлайн БАҚ үшін контет түзу технологиясын" меңгеру Өскемен РК не предусмотрен
3 "Бұқаралық ақпарат құралдары және авторлық құқық" мәселесін меңгеру Өскемен РК не предусмотрен
4 "Журналистердің құқықтық және этикалық мәдениетін жетілдіру" мәселесін меңгеру Алматы РК не предусмотрен
5 Кипрас Мажейка "Особенности развития муниципальных СМИ и регионального телерадиовещания на современном этапе" мастер-класына қатысып біліктілікті арттыру ШҚМУ Региональный 0
6 "Тренинг ЭКСПО-2017: продвижения и информационная работа в СМИ" семинарына қатысу біліктілікті арттыру Өскемен РК не предусмотрен
7 обмен опытом Өскемен РК 15
 Участие в конкурсах на соискание государственных и именных премий, государственных научных стипендии в РК
Название работы Место проведения Дата проведения Вид научной работы
1 "Жас жігер" ақпараттық-танымдық басылымын шығарудың мәні мен маңызы Өскемен 2015 қараша-желтоқсан ғылыми жоба 3 орын