Портфолио преподавателя Восточно-Казахстанского Государственного Университета имени Сарсена АманжоловаЕнсебаева Куляш Кенжебековна
 День рождения: 12.04.1959
 Email: Kulash_EK9@mail.ru


Раздел 1. Личное портфолио

Степени и звания
Кандидат наук
Доцент
Образование
  • В 1987 получил(а) высшее образование в "Каз.ПИ им.Абая", по специальности "Каз. яз.и лит.".
Должности
  1. Доцент кафедры "Кафедра казахской, русской филологии и журналистики", на факультете "Факультет истории, филологии и международных отношений"
Профессиональный опыт
  • Общий стаж: 35 лет
  • Стаж работы в ВКГУ: 30 лет
Читаемые курсы
  1. Казіргі қазақ тілінің синтаксисі
Языки, на которых преподает
  1. Казахский
Основное научное направление
Лингвостилистика 10.02.02- қазақ тілі, стиль
Диссертация на соискание степени кандидата наук
Қазіргі көркем әдебиеттегі кейіпкер тілінің стильдік қызметі
ҚР Ғылым және Білім министрлігі А.Байтұрсынұлы ат. Тіл білімі институты
Алматы қаласы, 10.12.1999
Научные труды
Автор более 110 научно методических трудов, из них :
Монографий: 1
Публикаций в журналах, рекомендованных ККСОН: 45
Публикаций в журналах с ненулевым импакт-фактором, из баз данных "Web Of Science" и "SCOPUS": 0


Раздел 2. Награды и поощрения

Вид награды Год получения Кем выдано Краткое описание
1 Грамота 23.05.2015 ҚР БжҒМ"Өрлеу" Біліктілікті арттыру Ұлттық орталығы ҚР ЖОО пед.мамандықтарының оқытушыларының біліктіліғін арттыру бағдарламасы
2 Грамота 18.09.2015 Қазақстан Ұлттық Телерадиохабар таратушылар Ассоциациясы " БАҚ және авторлық құқық"
3 Грамота 16.04.2015 " Қ.Бітібаеваның ұстаздық тағылымы және қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың өзекті мәселелері" оқу-әдістемелік семинарға қатысқаны үшін
4 Грамота 13-17.2015 ВКГУ им.С.Аманжолова за активное участие в проведении Недели открытых дверей методического совета фил.фак.
5 2019 ВКГУ им. С. Аманжолова Денежная премия размере месячного оклада


Раздел 5. Научно-исследовательская работа

--Нет информации--


Раздел 6. Научные достижения

 Издание монографии
Наименование Характер работы Язык работы Дата публикации Место публикации Объем (п.л.)
1 Тәуелсіздік кезеңіндегі филологиялық зерттеулер Ұжымдық монография Казахский декабрь-2016 Өскемен-2016 0.6
 Публикации
Вид публикции Название статьи Место издания Дата издания Название журнала Объем (п.л.)
1 В научных изданиях РК Тілдік тұлғаның қөркем мәтіндегі көрінісі С.Аманжолов ат. ШҚМУ.Өскемен 2015-05-05 00:00:00 0.4
2 В научных изданиях РК Мейірімің, пәктігің, сөзіңменен... (Академик Рәбиға Сыздық-ұлы ұстаз ). А.Байтұрсынұлы ат.ТБИ. Алматы қ. 2014-09-10 00:00:00 0.4
3 В научных изданиях РК Көркем мәтіндегі тілдік тұлға мен таным бірлігі С.Аманжолов ат. ШҚМУ. Өскемен қ. 2015-02-11 00:00:00 0.3
4 В научных изданиях РК Тақырып атауының тарихи романдар мәтініндегі тілдік сипаты. мақала .(« Ғылым, білім, қоғам: жаңғыру мен инновациялар» Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. мақала 113-116б. ) Барнаул,2014ж 2014 0.4
5 В научных изданиях РК Сәрсен Аманжолов және синтаксис мәселелері (мақала) С.Аманжолов ат.ШҚМУӨскемен-2014 2014 0.4
6 В научных изданиях других стран Тілдік тұлғаның көркем мәтіндегі рөлі Региональный Вестник Востока 01.12.2015 Региональный Вестник Востока 0.4
7 В научных изданиях РК « Ахмет Байтұрсынұлы-дана ұстаз Семей-2017 май-2017 0.5
8 В научных изданиях РК Тарихи романдар мәтініндегі парцелляцияның орны». Өскемен -2017 сентябрь-2017 0.4
9 В научных изданиях РК Ұлттық дүниетанымның тілдік көрінісі С.Аманжолов ат.ШҚМУ 13.10.2017 0.3
10 В научных изданиях РК ТАРИХИ РОМАНДАР МӘТІНІНДЕГІ ПАРЦЕЛЛЯЦИЯНЫҢ ОРНЫ С.Аманжолов ат.ШҚМУ 08.09.2017 0.3
11 В научных изданиях РК Тілдік тұлға құрылымының бір қыры - әлеуметтік этникалық өлшем», (мақала) Өскемен 2017 0.4
12 В научных изданиях РК Ұлттық дүниетанымның тілдік көрінісі (мақала) Өскемен 25.12.2017 0.4
13 В научных изданиях РК Тілдік тұлға-ұлттық тіл мен мәдениеттің көрінісі (мақала) Өскемен 25.02.2018 0.4
 Участие с докладами и сообщениями в конференциях, симпозиумах, семинарах
Цель участия Место проведения Уровень мероприятия Номер сертификата
1 баяндама жасау А.Байтұрсынұлы ат.ТБИ Алматы қ. Страны дальнего и ближнего зарубежья 09.10.2014
2 семинарға қатысу Қазақстан Ұлттық телерадиохабар Таратушылар Ассоциациясы Страны дальнего и ближнего зарубежья 18.09.2015
3 біліктілікті жетілдіру ҚР БжҒМ "Өрлеу"Біліктілікті арттыру Ұлттық Орталығы Страны дальнего и ближнего зарубежья 0052908
4 онлайн-семинарға қатысу Рипкосо"Өрлеу"Алматы қ. Страны дальнего и ближнего зарубежья 18.05.2015
5 участие на курсы Рипкосо"Өрлеу" Страны дальнего и ближнего зарубежья 19.05.2015
6 Ғылыми-теориялық семинардың мақсаты: «Қазақтың рухани көсемі» А.Байтұрсыновтың еңбектерін көпшілікке тарату, насихаттау және шығармашылығы жайында тың ғылыми зертттеулерді саралау. С.АМАНЖОЛОВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ ТАРИХ, ФИЛОЛОГИЯ ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР ФАКУЛЬТЕТІ ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ КАФЕДРАСЫ Региональный 2017
7 С. Аманжолов және қазақ жазуының бүгіні мен болашағы. веб-семинар ВКГУ им. С. Аманжолова Региональный 1818
8 ҚР тіл саясаты және Шығыс Қазақстандағы ономастикалық кеңістік. G-Global форматында ВКГУ им. С. Аманжолова РК 9158
9 Латын әліпбиіне көшу - рухани жаңғыру кепілі. ғыл. пр. семинар ВКГУ им. С. Аманжолова Региональный 1718
10 Академик З. Ахметов и духовные ценности казахской литературы. круглый стол ВКГУ им. С. Аманжолова Региональный 0518
11 Латинский алфавит - духовная модернизация Мәңгілік Ел. круглый стол ВКГУ им. С. Аманжолова Региональный 1718
12 Шәкәрім мұрасы: рухани құндылықтар мен ұлттық сананы жаңғырту. ғыл. тәж. конф. ВКГУ им. С. Аманжолова Региональный 000989
13 С. Торайғыровтың 125 жылдығына арналған семинар ВКГУ им. С. Аманжолова Региональный 1819
14 ҚР ЖОО қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың өзекті мәселелері. рес. семинар-тренинг ВКГУ им. С. Аманжолова РК 2519